Certifikáty (ISO)

Akciová společnost Krkonošské vápenky Kunčice v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a udržování dlouhodobé kvality veškerých výrobků a služeb přistoupila na základě strategického rozhodnutí vedení společnosti k zavedení systému managementu jakosti a environmentálního managementu. Naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016, které potvrdila a schválila certifikační společnost Lloyd's Register Quality Assurance podle výše uvedených standardů.
Zavedením a udržováním systému managementu jakosti a environmentálního managementu nabízíme ekonomická a ekologická řešení výroby produktů a poskytování služeb, které jsou v souladu se zájmy veřejnosti, orgánů státní správy i našich zákazníků.

 

Certifikát ISO 9001:2016

Norma ISO 9001:2016 je mezinárodně uznávanou normou Systému managementu kvality (QMS). Popisuje soubor pravidel, která řeší procesní přístup k řízení činností společnosti způsobem, pomocí něhož je uspokojen především zákazník plněním jeho požadavků. Zavedení systému managementu kvality vede díky zlepšování procesů k vyšší efektivnosti práce a snížení provozních nákladů, k lepším vnitropodnikovým personálním vztahům a ke zlepšení vztahů směrem k zákazníkovi. Zavedení této normy zvyšuje konkurenceschopnost společnosti na tuzemském i evropském trhu, neboť zadávaní zakázek a výběrových řízení je často podmíněno certifikací procesů podle požadavků uvedené normy.
Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., zavedla a uplatňuje systém řízení jakosti ve snaze plnit požadavky a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran při zajištění špičkové kvality svých výrobků a poskytovaných služeb.

 

Certifikát ISO 14001:2016

Norma ISO 14001:2016 je mezinárodní normou Systému environmentálního managementu (EMS), která je v současné době nejrozšířenější normou environmentálního managementu po celém světě. Naše společnost se tak řadí mezi přibližně 120 000 světových firem ze 140 zemí, které přijaly závaznou normu pro ochranu životního prostředí, spočívající v prevenci znečišťování životního prostředí, dodržování ekologických výrobních postupů s minimalizací negativních dopadů, jako jsou emise skleníkových plynů či znečišťování vodních zdrojů a půdy atd.
Pro dodržení stanovených požadavků uvedené normy se akciová společnost Krkonošské vápenky Kunčice zavazuje provádět monitoring působení firmy na životní prostředí, vyhodnocovat jej a přinášet preventivní opatření a nápravné kroky v souladu s platnou legislativou tak, aby se minimalizovaly negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí.