Paletové hospodářství od 1.7.2021

PRAVIDLA PALETOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. IČ: 481 73 029 platné s účinností od 1. 7. 2021 1. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 330,- Kč/ks. 2. Vrácené palety EUR bez zjevných vad specifikovaných níže jsou vykupovány zpět s oběhovou srážkou za cenu 290,- Kč/ks za předpokladu, je-li objednávka ke svozu palet podána do 6-ti měsíců od data expedice. Objednávky na svoz palet budou přijímány minimálně v počtu od 60-ti kusů a dále pak násobky 15-ti kusů, například 75, 90 kusů … atd. Objednávky ke svozu palet po lhůtě 6-ti měsíců od data expedice nebudou akceptovány. Pokud dopravu zajišťuje prodávající, je svoz palet zdarma. 2. Kupující oznámí prodávajícímu nejméně 3 dny předem dovoz vrácených palet a dojedná s příslušným zaměstnancem prodávajícího přesný termín dovozu. Příslušný zaměstnanec prodávajícího společně s kupujícím odsouhlasí počty vrácených palet se stavem paletového konta kupujícího v informačním systému prodávajícího. 3. Prodávající přijme zpět na sklad palety EUR, které vykazují zejména jednu nebo více z uvedených závad a vykoupí je za cenu 120,- Kč/ks: a) chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak b) jeden krajní přířez opěrné nebo ložné podlahy je tak štípnutý, že je v každém z nich viditelný více než jeden dřík spojovací součásti (hřebíku nebo vrutu) c) více než dva krajní přířezy opěrné nebo ložné podlahy jsou tak odštípnuty, že je v každém z nich viditelný jeden dřík spojovací součásti d) chybí jeden špalík nebo je zlomený, případně tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden dřík spojovací součásti 3. Prodávající nepřijme zpět na sklad palety EUR, které vykazují: a) zřejmý špatný celkový stav palety a zjevně není zajištěna únosnost 1.500 kg, je narušena celková pevnost a stabilita palety, b) palety jsou mokré nebo znečištěné c) není čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného znaku EUR 4. Palety, které prodávající z důvodů výše uvedených odmítne přijmout, uskladní po dobu max. 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. 5. V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a záznamem s přesným vyznačením zjištěných vad do dodacího listu s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodního zástupce KVK a poslat pořízenou dokumentaci na mailovou adresu obchod@kvk.cz. V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.