Zavřít

Kontaktní formulář

Načíst

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro sortiment výrobků a služeb společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (dále jen KVK, nebo prodávající)  jsou součástí a podstatnou náležitostí všech obchodních smluv KVK na prodej zboží a služeb. Platí pro všechny vzájemné obchodní vztahy, pokud není písemnou smlouvou výslovně stanoveno jinak.

PREAMBULE

Pokud se kdekoliv v těchto VOP objevuje slovní spojení „obchodní skupina KVK“, rozumí se tím kterákoliv z těchto společností: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., IČ: 48173029, KVK PARABIT, a.s., IČ: 27537749, KVK Holding, a.s., IČ: 29047315.

I. OBJEDNÁVKA, DODACÍ PODMÍNKY, DOPRAVA

1/
Kupující je povinen před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím, tj. před prvním objednání zboží, mu poskytnout kopii aktuálního (i.) výpisu z registru živnostenského podnikání s platnou - aktivní živností, resp. koncesí anebo (ii.) výpisu z obchodního rejstříku, kopii osvědčení o registraci k DPH, je-li plátcem DPH, a písemný seznam osob oprávněných jednat za kupujícího podepsaný statutárním orgánem kupujícího, který bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje těchto osob (e-mail, telefonní číslo). 

2/
Objednávka konkrétní dodávky musí být podána písemně formou doporučené zásilky, faxem, anebo e-mailem na e-mailovou adresu objednavky@kvk.cz, a musí obsahovat firmu, IČ, sídlo a kontaktní údaje osoby jednající za kupujícího, číslo uzavřené smlouvy, specifikaci výrobku, jeho množství, způsob dopravy (zabezpečení dopravy ze strany kupujícího anebo prodávajícího), případně určení dopravce (firmu, IČ, sídlo, kontaktní osobu a údaje), balení dodávaného výrobku, přesné místo (stát, je-li místo dodání v zahraničí, název obce/města, PSČ, ulice, orientační číslo) a požadovaný termín dodání v souladu s ustanoveními této smlouvy. Objednávka musí být datována, musí v ní být uvedeno, kdo ji vystavil, a podepsána osobou/osobami oprávněnými jednat jménem, resp. za kupujícího v předmětné věci. Kupující bude objednávat zboží dle názvu a označení výrobce v uceleném množství balení výrobce. V případě zabezpečení dopravy ze strany prodávajícího musí být určené místo dodání dostupné pro zabezpečený způsob dopravy prostřednictvím veřejných komunikací. Pokud nebude smlouvou sjednáno jinak, každá řádně vyplněná objednávka bude ze strany prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů potvrzena. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku a nedodat výrobky, které by nebyl z důvodů kapacitních, technických, organizačních anebo z těch, za které nezodpovídá, schopen expedovat. Na základě objednávky, která nebyla potvrzená, resp. na ni prodávající nereagoval, nevzniká nárok kupujícího na dodání zboží podle objednávky.

3/
Veškeré objednávky jsou považovány za závazné v okamžiku jejich potvrzení ze strany prodávajícího odesláním e-mailu (nebude-li sjednán jiný způsob) na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž je rozhodující moment odeslání potvrzení objednávky. Za řádné potvrzení objednávky se považuje též, potvrzení objednávky s dodatky nebo odchylky, které podstatně nemění podmínky objednávky. Za předpokladu, že ze strany prodávajícího nedojde k potvrzení objednávky dle této smlouvy, má se za to, že objednávka potvrzena nebyla. Bezprostředně po potvrzení objednávky je zahájena realizace dodávky objednaného zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od objednávky po té, co tato byla potvrzena ze strany prodávajícího, je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou a kupující s tímto postupem bez výhrad souhlasí. Kupující je oprávněn písemně odvolat objednávku, pokud objednávka nebude potvrzena do 12 pracovních dnů od jejího doručení prodávajícímu.

4/
Na základě potvrzené objednávky se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží do 10 pracovních dnů v případě volně ložených SOMS, anhydritových a betonových potěrů a do 5 pracovních dnů u ostatních výrobků (netýká se mletých vápenců, dolomitů a kameniva, jejichž dodací podmínky jsou řešeny zvlášť a požadavku na dopravu s použitím speciálního druhu vozidla, např. vozidla s hydraulickou rukou) ode dne potvrzení řádně vyplněné objednávky kupujícího, jestliže kupující v objednávce neuvede pozdější termín dodání.

5/
Kupující bere na vědomí, že dodávky bez uzavřené Rámcové kupní smlouvy jsou možné jen při platbě předem nebo v hotovosti, u kupujících s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou jsou dodávky realizovány dle této smlouvy.

6/
Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn naložením zboží na dopravní prostředek a předáním tohoto zboží a příslušných dokladů doprovázejících zboží (dodacím listem) buď přímo kupujícímu, nebo prvnímu přepravci, u kterého si kupující sjednal přepravu sám. Pokud dopravce na žádost kupujícího zajišťuje prodávající, je povinnost dodat zboží splněna přepravou zboží na místo určené kupujícím a umožněním vykládky zboží. Kupující je povinen určit přepravce nejpozději při zadání objednávky, přičemž prodávající tohoto přepravce potvrdí potvrzením objednávky. Prodávající zprostředkuje anebo zabezpečí přepravce výlučně jenom na výslovnou žádost kupujícího, která bude obsažena v objednávce.

7/ 
Při odběru zboží musí odebírající osoba určená kupujícím předložit plnou moc k odběru zboží vystavenou a řádně podepsanou kupujícím. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího ohledně udělení plné moci ještě před dodáním zboží, a to e-mailem, kterého přílohu bude tvořit příslušná podepsaná plná moc v naskenované formě. Bez potvrzení udělení plné moci prostřednictvím e-mailu není prodávající povinen vydat zboží. Za případné škody, vzniklé nesprávným udělením a/nebo potvrzením plné moci nenese prodávající odpovědnost, přičemž veškeré náklady prodávajícího související s nesprávným udělením a/nebo potvrzením plné moci hradí kupující. V případě nesprávného udělení plné moci kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn postupovat tak, jako by zboží odebral sám kupující. Kupující je povinen zajistit, aby jím určený dopravce převzal zboží v době určené v potvrzení objednávky. V případě, že tento dopravce nepřevezme zboží v určeném čase, dostává se kupující do prodlení. Následně bude zboží předáno v nejbližším časovém úseku, který umožňují provozní a kapacitní možnosti prodávajícího, přičemž jakékoli náklady, resp. nebezpečí škody přebírá kupující.

8/
Při dodávkách zboží dopravními prostředky anebo přepravci, které zabezpečuje prodávající, musí kupující zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a časových prodlev. V opačném případě je prodávající anebo určený přepravce oprávněn nepředat dovezené zboží a rozhodnout, zda se zboží vrátí do expedičního místa, nebo zůstane na místě dodání, dokud nebudou vytvořeny podmínky pro předání zboží. Zároveň je kupující povinen zaplatit dopravné a případné další škody a/nebo náklady vzniklé v souvislosti s nepředáním zboží.

9/
Kupující bere na vědomí, že zboží je vyráběno ve více výrobních závodech prodávajícího se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz. Technický list výrobku). Prodávající si vyhrazuje právo volit dle svých technických a organizačních možností expediční místo objednaného zboží, a to až do dne dodání zboží. V případě zabezpečení dopravy ze strany kupujícího změnu expedičního místa projedná s kupujícím prodávající v dostatečném předstihu, zejména při potvrzení objednávky, a v případě změny po potvrzení objednávky bezodkladně po nastání důvodů změny expedičního místa zboží. 

10/
Volně ložené zboží je dopravováno v autocisternách, vozech RAJ a nákladní automobilovou dopravou. Při manipulaci s vozy RAJ je odběratel povinen řídit se návodem k obsluze vzduchotechnického zařízení, dodržovat bezpečnostní předpisy při provozu vzduchotechnického zařízení a použít zařízení výhradně za účelem dopravy zboží do určeného místa; v opačném případě, hradí prodávajícímu všechny škody a náklady vzniklé z manipulace v rozporu se stanovenými předpisy a pravidly a ztrácí nárok namítat vady zboží. Náklady na odstranění jakéhokoli opotřebení, poškození a/nebo znečištění dopravních zařízení nad rámec běžného provozu při dodání zboží nese kupující.

11/
V případě, že dopravu zajišťuje prodávající, veškeré náklady dopravy hradí kupující v ceně zboží, jestliže smlouva a/nebo její dodatky případně jiný dokument prodávajícího neurčují dopravní podmínky jinak.

12/
Zvláštní dodací a přepravní podmínky pro mleté vápence, vápenité dolomity a kamenivo jsou řešeny ad hoc.

Pozn.: SOMS = suché omítkové maltové směsi

II. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY

1/
Kupní cenou se rozumí cena dle ceníku prodávajícího (dále jen „ceníková cena“) platného v době přijetí řádné objednávky.

2/
Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v průběhu platnosti a účinnosti Rámcové kupní smlouvy. Prodávající o jejich změně bude kupujícího písemně (poštou anebo e-mailem) informovat a změnu zveřejní na svých webových stránkách. Změna cen se stává účinnou 5 kalendářních dnů od zveřejnění změny cen na webových stránkách prodávajícího www. kvk.cz v sekci „Ke stažení“, pokud nestanoví prodávající jinak. Za předpokladu, že kupující po účinnosti změny cen učiní další objednávku, má se za to, že se změnou cen bez výhrad souhlasí.

3/
Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné změny ceníkových cen, a to i bez uvedení důvodů. Prodávající o jejich změně bude kupujícího s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou písemně (poštou anebo e-mailem) informovat a změnu zveřejní na svých webových stránkách. Změna cen se stává účinnou 5 kalendářních dnů od zveřejnění změny cen na webových stránkách prodávajícího, pokud nestanoví prodávající jinak. Za předpokladu, že kupující po účinnosti změny cen učiní další objednávku, má se za to, že se změnou cen bez výhrad souhlasí.

4/
Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo prodávajícího fakturovat vzniká splněním dodávky zboží anebo dnem, kdy se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího. V případě prodlení s úhradou faktury má prodávající právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Prodávající má dále právo na zákonný úrok z prodlení a náhradu případné škody vzniklé z porušení této povinnosti. V případě výskytu případu prodlení s platbou za zboží u kterékoliv společnosti patřící do obchodní skupiny KVK, bude každá další dodávka zboží realizována pouze na základě uhrazení zálohové faktury kupujícím před expedicí zboží prodávajícím, nebo na základě platby v hotovosti při převzetí (expedici) zboží, pokud to příslušné právní předpisy umožňují. V případě zálohové faktury je prodávající povinen dodat zboží do 12 pracovních dnů od její úhrady. Platbu v hotovosti při převzetí zboží je kupující povinen oznámit nejméně 3 pracovní dny předem. Prodávající je kdykoli jednostranně oprávněn změnit podmínky fakturace na původní způsob fakturace; tj. fakturace až po dodání zboží.

5/
Pokud kupující nedodržuje platební podmínky, zejména, je-li v prodlení s placením vůči kterékoliv společnosti obchodní skupiny KVK, nebo překročí stanovený kreditní limit stanovený v Rámcové kupní smlouvě, považuje to prodávající za podstatné porušení Rámcové kupní
smlouvy a je oprávněn zejména: 
•    zastavit dodávky veškerého zboží patřícího do portfolia výrobků společností obchodní skupiny KVK, aniž by to znamenalo porušení jakékoliv smlouvy uzavřené se společností patřící do obchodní skupiny KVK, a to i po potvrzení objednávky;
•    požadovat platbu předem anebo v hotovosti při dodání zboží nebo před realizací dodávky anebo poskytnutí zabezpečení plnění povinností kupujícího ve formě a rozsahu podle požadavků prodávajícího, a to i po potvrzení objednávky;
•    snížit nebo zrušit sjednané slevy z ceníkové ceny zboží s účinností ke dni doručení oznámení na e-mailovou adresu kupujícího;
•    na náklady kupujícího odebrat kupujícímu zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví.


6/
Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodávat zboží a nakládat s ním s výhradou vlastnictví prodávajícího pouze v rámci běžné obchodní činnosti, přitom musí své odběratele písemně upozornit při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví prodávajícího a zabezpečit, aby výhradu vlastnictví dodržovali. Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo či jinak ho použít k zajištění nároků třetích osob anebo zboží zpracovat způsobem vylučující jeho navrácení, a to i když by se jednalo o činnost v rámci běžné obchodní činnosti. Po dobu trvání sjednané výhrady vlastnictví je kupující povinen zabezpečit uchování identifikačních znaků prodávajícího, provést další opatření nezbytná pro výkon vlastnického práva a kontroly prodávajícího a umožnit přístup prodávajícího k zboží.

7/
Ke každé ceníkové ceně bude doúčtováno DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění, pokud tak vyžadují právní předpisy. Kupující je povinen okamžitě oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které se týkají DPH (VAT v případě dodávek v rámci EU) ve vazbě ke kupujícímu, zejména je povinen oznámit kupujícímu změnu VAT či ukončení registrace plátce DPH. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá kupující prodávajícímu za případně vzniklou škodu prodávajícímu.


III. PALETOVÁNÍ, BALENÍ A PŘÍPUSTNÁ HMOTNOSTNÍ 
TOLERANCE

1/
Zboží je dodáváno volně ložené nebo paletované, příp. dle druhu v papírových pytlích, plastikových vědrech, kanystrech, svazcích, kartonech či rolích, přičemž technické a jiné specifikace těchto údajů je uvedena v informacích ke zboží na webové stránce prodávajícího. Změnu způsobu balení zboží je možné požadovat jen na základě zvláštní písemné dohody s prodávajícím na základě požadavku uvedeného v každé jednotlivé objednávce. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné jen při převzetí dodávaného zboží dodávaného na těchto paletách, a to přesným vyznačením zjištěných vad na dodacím listu zboží. Pozdější reklamace nebudou zohledněny.

2/
Hmotnost dodaného zboží je vždy uvedena na dodacím nebo nákladním listu. Přípustná hmotnostní tolerance jedné vážitelné jednotky (tj. jednoho pytle, jedné autocisterny apod.) je u sypkých výrobků +/- 2%. Z hmotnostních rozdílů v rámci hmotnostní tolerance nevznikají smluvním stranám žádné nároky.

3/ 
Palety EUR jsou přijímány a vykupovány ve skladech prodávajícího pouze původní, nepoškozené a neznečištěné. Prodávající nepřijme zpět na sklad palety EUR, které se považují za poškozené a/nebo závadné podle Pravidel paletového hospodářství prodávajícího. Palety, které prodávající odmítne přijmout jako poškozené a/nebo závadné, uskladní po dobu max. 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího zlikvidovány.

4/
Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši stanovené v Pravidlech paletového hospodářství prodávajícího, platných v čase podpisu Rámcové kupní smlouvy resp. v čase přijetí objednávky kupujícího bez uzavřené Rámcové kupní smlouvy. Palety EUR vrácené prodávajícímu do 6 měsíců od data expedice jsou kupujícímu dobropisovány s oběhovou srážkou 12,5%, za předpokladu, je-li objednávka ke svozu palet podána do 6 měsíců od data expedice. Objednávky na svoz palet budou přijímány minimálně v počtu od 60 kusů a dále pak násobky 15 kusů, např. 75 kusů, 90 kusů, atd. Objednávky ke svozu palet po lhůtě 6 měsíců od data expedice nebudou akceptovány. Pokud dopravu zajišťuje prodávající, je svoz palet zdarma. Pravidla paletového hospodářství jsou jednostranným úkonem prodávajícího a mohou být kdykoliv měněna.

IV. JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY, NEBEZPEČÍ 
ZTRÁTY A POŠKOZENÍ ZBOŽÍ

1/
Za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků předepsané příslušnými normami a technickými předpisy určenými v příslušných prohlášeních a potvrzení zveřejněného na webové stránce prodávajícího, který má zboží ke dni přechodu nebezpečí ztráty a poškození zboží na kupujícího. Prodávající vydal písemné Prohlášení o vlastnostech zboží dle příslušných právních předpisů, které je zveřejněné na webové stránce prodávajícího; jiné vlastnosti nejsou dohodnuty.

2/
Smluvní strany souhlasí, že jakákoliv dokumentace ohledně vlastností a podmínek nakládání se zbožím bude zveřejněna na webové stránce prodávajícího www.kvk.cz, a jednotlivé objednávky dle této smlouvy se budou řídit a vykládat v souladu s touto dokumentací. Prodávající je oprávněn dokumentaci ohledně zboží bez uvedení důvodu měnit, přičemž v případě změny, která obsahuje podstatné změny vlastností a/nebo podmínek nakládání se zbožím, bude o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat kupujícího, nejpozději však do 30 dnů od zveřejnění změny. V případě, že kupující s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou nebude souhlasit s navrhovanými změnami, má právo od Rámcové kupní smlouvy odstoupit. Další objednávky po účinnosti odstoupení od Rámcové kupní smlouvy přijme prodávající
pouze po uzavření nové Rámcové kupní smlouvy. Za předpokladu, že kupující po oznámení změn učiní další objednávku, má se zato, že se změnami bez výhrad souhlasí.

3/
Zboží balené na paletách je obvykle zabezpečeno fólií, nikoliv však vodotěsně. Kupující se zavazuje skladovat zboží ve vhodných prostorech a klimatických podmínkách v souladu s určenými pravidly skladování a nakládání se zbožím. Prodávající ručí za kvalitu výrobků dle technické specifikace (Technický list výrobku), nikoliv však za vady, které byly způsobené po přechodu nebezpečí ztráty a poškození zboží na kupujícího (nesprávné manipulace a/ nebo skladování, způsob a provedení stavebních prací, vnější vlivy: např. živelná pohroma apod.) a nezpůsobil je prodávající a/nebo osoby, které prodávající v rámci této smlouvy a/ nebo jednotlivé objednávky pověřil.

4/
Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku přechodu nebezpečí ztráty a poškození zboží na kupujícího požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena jako doba skladování nebo trvanlivosti v příslušných technických podkladech, resp. do momentu použití zboží v souladu s předmětnými technickými podklady, kdy se vlastnosti zboží mění přiměřeně k způsobu použití. Podmínkou záruky je dodržení všech stanovených podmínek a parametrů; záruka zaniká ke dni jejich porušení.

5/
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, případně zjištěné vady je povinen reklamovat bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději při převzetí zboží, a to zápisem v dodacím listu při převzetí zboží. Po této lhůtě je kupující oprávněn reklamovat pouze skryté vady, a to v písemné formě do 7 kalendářních dnů od jejích zjištění, nejpozději však do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, ne však později než uplyne záruční doba nebo jinak zanikne záruka, je-li poskytnuta. Reklamace musí být doložena zápisem s uvedením popisu vady, data dodání zboží, identifikace objednávky, na jejímž základě bylo zboží dodáno, a návrhu na řešení situace a doručena prodávajícímu ve výše uvedených lhůtách, v opačném případě se na reklamaci nepřihlíží.

6/
Nebezpečí ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky s výjimkou případu, kdy silniční dopravu zajišťuje prodávající. Pak přechází nebezpečí ztráty nebo škody na kupujícího ve chvíli předání zboží v místě určení stanovené kupujícím v objednávce. Nebezpečí ztráty nebo škody na zboží přechází na kupujícího také dnem, kdy se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží, tím že zboží včas a řádně nepřevezme nebo nezajistí jeho převzetí, přesto, že prodávající předání zajistil ve smyslu této smlouvy a objednávky. Kupující je povinen zajistit z hlediska případných nároků vůči přepravci dokumentaci skutečného stavu zboží před jeho vykládkou. V opačném případě jde poškození zboží bezvýhradně k tíži kupujícího. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu v plném rozsahu.

7/
Žádná ze smluvních stran neodpovídá druhé smluvní straně za prodlení nebo nesplnění závazku vyplývajícího z ustanovení této smlouvy a/nebo jednotlivé objednávky, jestliže bylo toto prodlení nebo nesplnění závazku způsobeno příčinou, kterou smluvní strana nemohla ovlivnit a která nebyla způsobena úmyslným nebo nedbalým chováním smluvní strany, která zahrnuje zejména, nikoli však výlučně: požár, povodeň, explozi, úder blesku, bouři, zemětřesení, sesuv půdy, přerušení dodávek energií, vydání soudního rozhodnutí nebo zásahu vládních složek, vzpoura, občanský neklid, válka, stávka, pracovní výluka; (potíže s přepravou a stejně
selhání strojního zařízení nebo přístroje nebo dodávek materiálů, které jsou způsobeny výše uvedenými příčinami). Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny.

8/
V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně písemně reklamovány, má kupující práva podle ust. § 2107 občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku.


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/
Písemně uzavřená Rámcová kupní smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. Výslovně se v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku vylučuje možnost provést změnu nebo dodatek této smlouvy v jiné než písemné podobě. Prodávající je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnu VOP zveřejní prodávající nejméně 30 dnů před účinností změny VOP na svých webových stránkách www.kvk.cz a ve svém sídle. O změně VOP bude kupujícího dále informovat způsobem dle čl. V. odst. 2 VOP. Kupující je v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou VOP oprávněn od smlouvy, jež podléhá režimu těchto VOP odstoupit, a to do deseti dnů od doručení změny VOP. Neodstoupí-li kupující stanoveným způsobem od smlouvy, nahrazuje změna VOP stávající VOP a změna se
stává součástí smlouvy.

2/
Veškeré písemnosti budou doručovány smluvním stranám na adresy uvedené v záhlaví Rámcové kupní smlouvy. Pokud některá ze smluvních stran oznámí po uzavření kupní smlouvy druhé straně jinou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu pro doručování písemností, budou písemnosti doručovány na poslední oznámenou adresu. Písemnost, která vyžaduje doručování prostřednictvím pošty, se považuje za doručenou pátým dnem, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnost v elektronické formě, kterou je možné podlé této smlouvy zaslat e-mailem, se považuje za doručenou 2. pracovní den ode dne jejího odeslání. To platí i v případě, že nebylo doručeno na změněnou korespondenční a/ nebo e-mailovou adresu, pokud adresát její změnu písemně neoznámil druhé smluvní straně. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

3/
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výlučně českým právem, tj. platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro veškeré soudní spory, které z této smlouvy vzniknou, je dána pravomoc (příslušnost) soudů České republiky, a to obecný soud podle sídla prodávajícího.

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat